Pegasas bw

 

Privatumo politika

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią informaciją apie Alma littera įmonių grupės įmonių (toliau – Bendrovės arba mes) vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.  Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Asmens duomenų valdytojai – įmonių grupės Alma littera įmonės.

Įmonių grupės Alma littera įmonės yra šios:

UAB „Alma littera“, į.k. 120029537, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Šviesa“, į.k. 132726152, Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas

UAB AL holdingas, į.k. 302288643, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

UAB „ALG logistika“, į.k. 302844015, Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas

UAB „Alma littera turtas“, į.k. 304064284, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

UAB „Alma littera sprendimai“, į.k. 225586480, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARPRESA“, į.k. 225319260, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

UAB ALG knygynai, į.k. 125940686, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

UAB Knygų klubas, į.k. 304148241, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

SIA „RD Baltic“, į.k. 50103300041, Rīga, Dzirnavu iela 73-3, LV-1011

RD Direct Estonia OÜ, į.k. 12898354, Sõpruse pst 145, Kristiine district, Tallinn city, Harju county, 13417

VšĮ „Šiaurės licėjus“, j.k. 303960460, Vytauto g. 1, 08118 Vilnius

VšĮ Laikas skaityti, j.k. 303276811, Žukausko g. 33-31, Vilnius

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Interneto svetainėje www.algrupe.lt visuomet rasite naujausią ir aktualią Privatumo politiką.

 

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl (kokiu tikslu)?

 

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos

Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

 

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

 

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

 

Kandidatų CV išsaugojimas kandidatų atrankų kataloguose/vidinėje CV duomenų bazėje ateities atrankoms

kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

 

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 

Jūsų sutikimas, išreikštas pateikiant asmens duomenis;

Teisėti duomenų valdytojo interesai (darbuotojų įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai optimizavimas).

Informuojame, kad Jūs esate laisvas nesutikti, kad Jūsų duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Jūsų nepageidavimas būti įtrauktu į mūsų kandidatų duomenų bazę ar pateikto sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums dalyvauti atrankoje į konkrečią darbo vietą, į kurią kandidatuojate.

 

Duomenų tvarkymo (saugojimo) terminas

 

1 mėnesį po atrankos į darbo vietą pabaigos. Atrankos pabaiga – bandomojo laikotarpio pabaiga.

Jeigu duomenys į traukiami į duomenų valdytojų CV duomenų bazę, jie saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

 

Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui (t.y., pasibaigus atrankai arba praėjus 2 metams po atrankos pabaigos, jeigu būsite tam davęs savo sutikimą), mes Jūsų duomenis sunaikinsime, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

 

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

 

Jeigu Jūs dalyvaujate atrankoje vadovaujančiai pozicijai užimti, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime pateikti mūsų kontroliuojančioms bendrovėms, kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

 

Kandidatų duomenų bazėje tvarkomus Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime teikti mūsų Alma littera įmonių grupės bendrovėms, jeigu mūsų nuomone Jūsų kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai minėtose bendrovėse užimti.

 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

Kokias teises Jūs turite:

 

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

 

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

 

Kaip galite su mumis susisiekti?

 

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Elektroniniu paštu:

cv01@pegasas.lt

cv02@pegasas.lt

cv03@pegasas.lt

cv06@pegasas.lt

cv07@pegasas.lt

cv11@pegasas.lt

cv15@pegasas.lt

cv18@pegasas.lt

cv30@pegasas.lt

cv40@pegasas.lt

cv71@pegasas.lt

cv72@pegasas.lt

cv73@pegasas.lt

cv74@pegasas.lt

cv01logistika@alglogistika.lt

cv02logistika@alglogistika.lt

cvvilnius@siaureslicejus.lt

cvkaunas@siaureslicejus.lt

sviesa@algrupe.lt

holdingas@algrupe.lt

algknygynai@algrupe.lt

almalittera@algrupe.lt

als@algrupe.lt

arpresa@algrupe.lt

knyguklubas@algrupe.lt

praktika@algrupe.lt

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas: pareigunas@algrupe.lt

Pašto korespondencijos adresas: Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius (nurodykite kuriai įmonei adresuojate).

Duomenų saugumas

 

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.